Skip to main content

من نامه رد از سوی کام دريافت کردم، که می گويد من به عنوان مترجم يا کارمند از قبیل توضیح کننده کار نکرده ام، و وظايف حساس و قابل اعتماد را انجام نداده ام.