Skip to main content

درخواستی ویزه مهاجرت من بنابر منع ورود مسلمانان یا اتباع افریقایی رد شده بود. چگونه میتوانم از سفارت یا کنسلگری بخواهم تا کیس مرا بازگشایی نماید؟