Skip to main content

من یک افغان هستم و به آمریکا مشروط شدم. مدرک مجوز استخدام من نادرست است

آیا این مطلب مفید بود؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top